Algemene Voorwaarden

Goldbach Academie Den Haag - Opgesteld: 28-01-2020

De algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden als pdf:

Download Algemene Voorwaarden

1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden : de voorwaarden in dit document.

1.2 Goldbach Academie : Goldbach Academie, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 73264938.

1.3 Diensten : bijlessen, cursussen en examentrainingen in individueel of groepsverband of andere onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd en georganiseerd door Goldbach Academie.

1.4 Contractant : iedere natuurlijke persoon met wie Goldbach Academie een Overeenkomst sluit met betrekking tot de aangeboden Diensten.

1.5 Leerling : iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten van Goldbach Academie

1.6 Vestiging : iedere locatie die door Goldbach Academie gebruikt wordt om lessen of andere onderwijsvormen te geven.

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke Dienst die Goldbach Academie aanbiedt en/of waar Goldbach Academie eigendomsrecht op heeft.

2.2 Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

2.3 Door inschrijving van door Goldbach Academie verzorgde Diensten gaan Contractant en Leerling akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien Leerling en Contractant niet dezelfde persoon zijn is de Contractant verantwoordelijk om Leerling op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden en staat de Contractant ervoor in dat Leerling de Algemene Voorwaarden naleeft.

2.4 Goldbach Academie en Contractant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Goldbach Academie de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant. Voor deze overeenkomst zijn automatisch alle voorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4 Uitvoering van Overeenkomst

4.1 Goldbach Academie zal naar beste inzicht en deskundigheid de Overeenkomst uitoefenen en naar de best mogelijke resultaten streven.

4.2 Docenten, coaches en overige medewerkers in dienst van Goldbach Academie zullen de begeleiding zo goed mogelijk proberen aan te passen op Leerling, maar Goldbach Academie kan geen garantie bieden voor het slagen van de begeleiding, het behalen van betere studieresultaten en/of slagen van toetsingen.

4.3 Tenzij Contractant, ouder en/of Leerling hier bezwaar tegen maakt is het Goldbach Academie toegestaan de studieresultaten van Leerling zijn/haar onderwijsinstelling voor het betreffende bijles vak op te vragen.

5 Overeenkomst opzeggen

5.1 Contractant is niet verplicht schriftelijk of telefonisch de overeenkomst op te zeggen. Indien Contractant geen nieuw lessenpakket aanschaft nadat alle lessen uit het huidige pakket zijn gebruikt, zal de overeenkomt automatisch worden ontbonden.

6 Persoonsgegevens

6.1 Persoonsgegevens zullen ten alle tijden als vertrouwelijk worden gezien en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Goldbach Academie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt door Goldbach Academie voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant, ouder en/of Leerling. Voor de uitvoering van de overeenkomst is Goldbach Academie volledig afhankelijk van de verstrekte persoonsgegevens. Indien de persoonsgegevens niet correct zijn en/of er gegevens niet gedeeld worden en de overeenkomst daardoor niet nageleefd kan worden, is Goldbach Academie daarvoor niet aansprakelijk.

6.2 Contractant, ouder(s) en of Leerling hebben het recht op inzage in de opgeslagen gegevens van Leerling, tenzij Leerling hier bezwaar tegen maakt (zie 6.3).

6.3 Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan Goldbach Academie (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouder(s) en/of verzorgers van Leerling, tenzij Goldbach Academie dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van Goldbach Academie.

6.4 Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Goldbach Academie bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Goldbach Academie aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Goldbach Academie gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

7 Tarieven

7.1 Tarieven die op GoldbachAcademie.nl vermeldt staan op moment van inschrijving zullen worden nageleefd tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

7.2 De tarieven worden elk schooljaar vastgesteld.

8 Betalingsvoorwaarden

8.1 Voor de door Goldbach Academie aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. Goldbach Academie heeft het recht de betaalwijze op elk moment te veranderen. Indien de betaalwijze wijzigt zal Goldbach Academie dit op schriftelijke wijze communiceren met Contractant.

8.2 Indien Contractant ervoor kiest om eerst een (proef)les af te nemen (zie 10.3) dan dient deze vooraf betaalt te worden doormiddel van een bankoverschrijving óf aan het einde van de les betaald te worden per pinbetaling.

8.3 Lessen kunnen worden aangeschaft in de vorm van een 5 of 10 lessenpakket. Waarbij elke les gelijk staat aan 1 uur les. De pakketten dienen vooraf betaalt te worden binnen de betalingstermijn van 14 dagen.

8.4 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels pinbetaling of bankoverschrijving.

8.5 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Goldbach Academie kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9 Niet-tijdige betaling

9.1 Indien de Contractant niet tijdig het verschuldigde bedrag heeft betaald zal er een betalingsherinnering worden gestuurd waarna de Contractant nog 14 dagen de tijd heeft het bedrag alsnog te betalen. Indien Contractant niet binnen die termijn het volledige verschuldigde bedrag betaald heeft, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.2 Indien de Contractant niet binnen de gestelde termijn het verschuldigde bedrag heeft betaald, dan is Goldbach Academie gerechtigd de Diensten per direct op te schorten in afwachting van de betaling of de Overeenkomst te ontbinden.

9.3 De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van €15,- bij de tweede herinnering zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.4 Indien Goldbach Academie overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

10 Bijles

10.1 Inschrijving voor door Goldbach Academie aangeboden bijlessen is mogelijk (i) telefonisch, (ii) via GoldbachAcademie.nl of (iii) per e-mail.

10.2 Voordat Leerling ingedeeld wordt voor bijles(sen) zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden op de vestiging van Goldbach Academie. Voor dit intakegesprek zullen geen kosten worden gerekend.

10.3 Indien de leerling nog niet eerder lessen bij Goldbach Academie heeft gevolgd is er een mogelijkheid om eenmalig een enkele (proef)les af te nemen voor een bedrag van €25,-. Deze les zal 1 uur duren.

10.4 Bij de eerste bijles worden vaste dagen en tijden ingepland.

10.5 Bijlessen worden aangeboden middels een 5 of 10 lessenpakket, en zijn ́e ́en jaar geldig na datum van afname.

10.6 Voordat Leerling de laatste les uit het pakket gebruikt zal Contractant schriftelijk hiervan op de hoogte worden gesteld en kan Contractant besluiten om een nieuw lessenpakket aan te schaffen.

10.7 Goldbach Academie behoud ten alle tijden het recht om zonder opgave van reden een lessenpakket niet te verlengen. Indien Goldbach Academie ervoor kiest om het lessenpakket niet te verlengen zal Contractant hier schriftelijk van op de hoogte worden gesteld voordat Leerling de laatste les uit het pakket heeft gevolgd.

10.8 Contractant kan bij de aanschaf van een nieuw lessenpakket kiezen om over te stappen naar een ander lessenpakket. Contractant dient deze wijziging schriftelijk door te geven aan Goldbach Academie.

10.9 De duur van 1 les komt overeen met 1 klokuur.

10.10 De minimale afname van bijlessen is 1 les per week.

10.11 Het is niet mogelijk restitutie te ontvangen van (delen van) lessenpakketten.

10.12 De lesmomenten voor Leerling zullen worden ingepland en gereserveerd nadat de eerste betaling ontvangen is.

10.13 Als Leerling te laat arriveert voor een bijles dan wordt deze tijd op mindering gebracht op de tijd van deze bijles waardoor de oorspronkelijke eindtijd onveranderd zal blijven.

10.14 Eenmaal per maand is het mogelijk een 10 minuten voortgangsgesprek in te plannen met ouder(s)/verzorger(s)/Contractant/Leerling om de voorgang van Leerling te bespreken.

11 Lessen annuleren en/of verplaatsen

11.1 Bijlessen kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden.

11.2 Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen kan alleen worden doorgevoerd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is.

11.3 Indien Leerling verhinderd is door ziekte en/of plotselinge omstandigheden dan is het de verantwoordelijkheid van Leerling om te zorgen dat Goldbach Academie hiervan telefonisch op de hoogte is gesteld. Echter leidt dit niet vanzelfsprekend tot restitutie, tenzij Goldbach Academie anders besluit.

11.4 Lessen die opgeschort worden door verhindering van een docent worden niet in rekening gebracht. Er wordt zo snel mogelijk een vervangende leraar gezocht. Als de lessen niet binnen 5 dagen hervat kunnen worden of er geen vervangende docent binnen 5 dagen beschikbaar is, heeft Contractant het recht op restitutie van de resterende uren, indien hij een schriftelijk verzoek indient bij Goldbach Academie.

11.5 Indien Leerling twee lessen na elkaar niet komt opdagen en dit niet op de juiste manier heeft gecommuniceerd (volgens 11.3), dan heeft Goldbach Academie het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.6 Lessen kunnen tot 24 uur voor aanvang van de desbetreffende les worden verplaatst mits de docent met het nieuw voorgestelde moment akkoord gaat.

12 Feestdagen en vakantie

12.1 Goldbach Academie is, tenzij anders aangegeven, gesloten op officiële feestdagen en in de schoolvakanties.

12.2 De laatste dag waarop lessen gegeven worden is de dag voor de zomervakantie van de regio waarin de lessen plaats vinden.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade geleden door Goldbach Academie door toedoen van Leerling en/of Contractant.

13.2 Goldbach Academie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Contractant en/of Leerling lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

13.3 Indien Goldbach Academie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

13.4 Indien Goldbach Academie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is e aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.5 Goldbach Academie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

13.6 Contractant en Leerling dienen deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). Goldbach Academie is kan door Contractant en/of Leerling niet aansprakelijk gesteld worden voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

13.7 Goldbach academie is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal of beschadiging opgelopen aan spullen van Contractant en/of Leerling tijdens aanwezigheid op de Vestiging. Wij adviseren leerlingen niet onnodig waardevolle spullen mee te nemen naar de Vestiging.

13.8 Goldbach Academie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke ontstaat doordat Goldbach Academie onjuiste informatie heeft ontvangen van Contractant en/of Leerling.

14 Overmacht

14.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Goldbach Academie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Contractant en/of Leerling niet aan Goldbach Academie kan worden toegerekend in een van de wil van Goldbach Academie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Contractant en/of Leerling geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Goldbach Academie kan worden verlangd.

14.2 Tot de in 14.1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

15 Intellectuele eigendom

15.1 Alle rechten en bevoegdheden die Goldbach Academie toekomen op grond van de Auteurswet blijven behouden door Goldbach Academie.

15.2 Het is voor Leerling noch Contractant toegestaan om de door Goldbach Academie verstrekte onderwijsmiddelen en materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, lesmateriaal, oefenopgaven, toetsen, hand-outs, methodieken, modellen, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door Goldbach Academie aangeboden Diensten, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goldbach Academie.

16 Wijziging van de overeenkomst

16.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

17 Wijziging algemene voorwaarden

17.1 Goldbach Academie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Goldbach Academie zoveel mogelijk vooraf met de Contractant bespreken.

17.4 Contractant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

18 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

18.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

18.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Goldbach Academie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op elke Overeenkomst tussen Goldbach Academie en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Goldbach Academie is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.